Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác tin bài của nhanquyenvn.org, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "nhanquyenvn.org". Tìm kiếm ngay
39371

Xuyên tạc công tác chuẩn bị xây dựng văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Vẫn là “bình mới, rượu cũ”!

 

Để chuẩn bị xây dựng văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã quyết định thành lập 5 Tiểu ban, trong đó có Tiểu ban Văn kiện do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Tiểu ban. . Đây là sự chuẩn bị “từ sớm”, “từ xa”, “chu đáo về mọi mặt” của Đảng đối với một sự kiện chính trị có tầm quan trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước và của toàn thể dân tộc Việt Nam. Thế nhưng ngay sau phiên họp đầu tiên của Tiểu ban này, ngày 23/2/2024, trên các trang mạng xã hội xuất hiện một số bình luận sai sự thật, thậm chí đã có nhiều clip, video lắp ghép bóp méo sự kiện này. Họ cho rằng, “Văn kiện Đại hội XIV sẽ không có gì mới”; “Đến năm 2026 mới tiến hành Đại hội, việc chuẩn bị Văn kiện quá sớm sẽ không sát với tình hình”,v.v… Hơn nữa, chúng còn xuyên tạc rằng: “Những thành phần trong Tiểu ban Văn kiện là những người thuộc phe cánh này, phe cánh kia; sẽ không thể tập hợp được sức mạnh của toàn Đảng như vẫn tuyên truyền”. Đây thực sự là sự xuyên tạc trắng trợn.

Như chúng ta đã biết, Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng là một sự kiện chính trị cực kỳ quan trọng. Đại hội XIV của Đảng có nhiệm vụ đi sâu kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, tổng kết 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, từ đó rút ra những bài học quan trọng; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong 5 năm tới (2026-2030), tiếp tục thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2021-2030). Bên cạnh đó, Đại hội XIV sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; kiểm điểm việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XIII và tiến hành sửa đổi Điều lệ Đảng; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Do vậy, việc chuẩn bị các Văn kiện cho Đại hội XIV, đặc biệt là Báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm, có vai trò định hướng cho các văn kiện khác của Đại hội phải được tiến hành một cách khoa học, nghiêm túc, có đổi mới trong cách làm, phải bảo đảm thật sự có chất lượng, phản ánh đầy đủ thực tiễn mới của đất nước. Đây là công việc có ý nghĩa hết sức quan trọng, bảo đảm sự thành công của Đại hội. Chính vì lẽ đó, ngoài chủ trì là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cùng các thành viên Tiểu ban Văn kiện, Thường trực Tổ Biên tập Văn kiện cùng tham dự cho thấy tầm quan trọng của Phiên họp, tầm quan trọng của Tiểu ban văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Do đó, đâu đó những luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch xuyên tạc Phiên họp nêu trên là lạc lõng, là sự bôi nhọ, là những luận điệu vẫn thường diễn ra trước khi diễn ra các kỳ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc.

Nhìn tổng thể, Văn kiện Đại hội Đảng là kết tinh trí tuệ, sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân. Hơn nữa, Đại hội XIV sẽ là một dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển của đất nước ta, dân tộc ta, có ý nghĩa định hướng tương lai; khích lệ, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, khẳng định đây là sự lựa chọn đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao; xây dựng một nước Việt Nam “giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Với ý nghĩa đó, việc chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIV “từ sớm”, “từ xa” là hết sức cần thiết.

Phát biểu tại Phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Trong quá trình xây dựng các văn kiện Đại hội XIV của Đảng phải gắn kết nhuần nhuyễn việc nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn phát triển trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; với xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hình thành đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước dựa trên những trụ cột là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với thực tiễn chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sự chống phá của các thế lực thù địch sau phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng là hết sức “thâm độc”, “xảo quyệt”. Tuy nhiên, những luận điệu đó không thể làm “lu mờ” vai trò lãnh đạo của Đảng trong quá trình chuẩn bị tiến tới Đại hội XIV của Đảng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *