Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác tin bài của nhanquyenvn.org, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "nhanquyenvn.org". Tìm kiếm ngay
33959

Luận điệu vô căn cứ, trái sự thật về dân trí Việt của Nguyễn Đình Cống

 

Để tuyên truyền, kích động chống chế độ, những thành cơ hội, bất mãn, chống đối nghĩ ra đủ các loại luận điệu bôi nhọ, đổ lỗi cho chủ nghĩa Mác Lê và phủ nhận vai trò, nỗ lực Đảng, Nhà nước và dân chúng, tiêu biểu như ý kiến của ông Nguyễn Đình Cống trong bài viết: “VÌ ĐÂU DÂN TRÍ THẤP” được các trang phản động tới tấp đăng lại . Trong bài viết, ông Cống cho rằng “chủ nghĩa Mác – Lênin là độc hại” và đổ lỗi cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước là căn nguyên “dân trí” của Việt Nam thấp.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam từ khi Đảng ra đời đến nay đã minh chứng rằng, nhờ có chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh dẫn đường, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành được độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và đạt được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, làm cho chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay như Đảng ta đã khẳng định.

Những kẻ hô hào “chủ nghĩa Mác – Lênin là độc hại” thường đánh tráo khái niệm, bóp méo sự thật, lợi dụng những khó khăn, thách thức của cách mạng để tìm cách phá hoại, chia rẽ, làm mất niềm tin vào Đảng và chủ nghĩa Mác – Lênin. Họ cũng không hiểu rằng chủ nghĩa Mác – Lênin không phải là bộ khuôn cứng nhắc, mà là một hệ thống quan điểm khoa học hoàn bị, nhưng có tính mở, sáng tạo, được kế thừa và phát triển từ tinh hoa văn hóa của nhân loại, như triết học cổ điển Đức, kinh tế chính trị cổ điển Anh, chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp. Vì thế, chủ nghĩa Mác – Lênin có khả năng phát triển và phù hợp với thực tiễn của từng nước, từng giai đoạn lịch sử.

Luận điệu của ông Nguyễn Đình Cống còn cho rằng: “Ở Việt Nam, dưới thể chế hiện tại, không phải chỉ dân trí chính trị thấp mà “quan trí” càng thấp, hơn nữa chức quan càng cao thì trí tuệ càng thấp so với yêu cầu. Có ý kiến cho rằng: Dân trí thấp thì làm sao quan trí cao được, vì dân ấy sinh ra quan ấy. Nhưng cách nói ngược lại rằng “quan ấy sinh ra dân ấy” có thể đúng hơn”(!) là một quan điểm phiến diện, thiếu cơ sở và xúc phạm đến nhân dân, Đảng và Nhà nước Việt Nam; là một trong những lời nói vô lý và nguy hiểm của những người có ý đồ phá hoại chế độ xã hội chủ nghĩa và đường lối của Đảng. Bởi lẽ:

Dân trí chính trị của nhân dân Việt Nam không hề thấp, mà ngược lại, ngày càng được nâng cao và tiến bộ. Nhân dân Việt Nam đã thể hiện sự đồng tâm, đồng lòng, đồng ý với Đảng và Nhà nước trong các cuộc bầu cử, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, kinh tế, quốc phòng, an ninh. Nhân dân Việt Nam đã tự giác, năng động, sáng tạo trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

“Quan trí” của các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không hề thấp, mà ngược lại. Các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã thể hiện sự trung thành, kiên trung, trách nhiệm, tận tâm, tận tụy với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đồng thời, đã học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, phương pháp làm việc, kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề. Các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đất nước có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay là nhờ có sự đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chức quan càng cao thì trí tuệ càng cao, không phải càng thấp. Đây là một quy luật khách quan và tất yếu trong xã hội chủ nghĩa. Để đảm bảo chức quan cao, người đó phải có trí tuệ cao, có năng lực lãnh đạo, quản lý, có uy tín, niềm tin, tình cảm của nhân dân. Để nâng cao trí tuệ, người đó phải không ngừng học tập, rèn luyện, cải thiện bản thân, tiếp thu ý kiến phản biện, phê bình, kiểm điểm. Để duy trì trí tuệ, người đó phải luôn giữ vững tư tưởng, đạo đức, lối sống, không sa ngã vào những sai lầm, khuyết điểm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Như vậy, quan điểm “Ở Việt Nam, dưới thể chế hiện tại, không phải chỉ dân trí chính trị thấp mà “quan trí” càng thấp, hơn nữa chức quan càng cao thì trí tuệ càng thấp so với yêu cầu. Vì thế, ý kiến cho rằng: Dân trí thấp thì làm sao quan trí cao được, vì dân ấy sinh ra quan ấy. Nhưng cách nói ngược lại rằng “quan ấy sinh ra dân ấy” có thể đúng hơn” là một quan điểm vô căn cứ, trái sự thật.

Chỉ vì bất mãn, tiêu cực, Nguyễn Đình Cống ngày càng lún sâu vào con đường “hại nước hại dân”, chuyên viết bài xuyên tạc, bôi nhọ chính quyền, phủ nhận nền tảng lý luận của Đảng, Nhà nước hòng kích động bất mãn, chống đối trong nước, bất chấp đúng sai, thực hư, hiện thực và thành quả đất nước./.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *