Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác tin bài của nhanquyenvn.org, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "nhanquyenvn.org". Tìm kiếm ngay
53933

Tuyên chiến với tham nhũng

Tuyên chiến với tham nhũng.

Phòng, chống tham nhũng luôn được Đảng xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách vừa khó khăn, phức tạp và lâu dài và nhiệm vụ này đã được thực hiện quyết liệt. Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã bổ sung yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Ðảng, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nhấn mạnh củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Ðảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Tuyên chiến với tham nhũng là quan điểm nhất quán của Đảng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng quyết liệt thời gian vừa qua.

Bản chất cách mạng của Đảng ta.

Từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn mang trong mình bản chất cách mạng và khoa học, với mục tiêu xây dựng dân tộc đoàn kết, đất nước thống nhất phồn vinh, phát triển, tiến bộ và công bằng xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Theo Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là Đảng của giai cấp công nhân mà còn là Đảng của nhân dân lao động và của toàn dân tộc, có vị trí, vai trò đặc biệt đối với toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam, cho nên Đảng Cộng sản Việt Nam được Nhân dân Việt Nam coi là lực lượng lãnh đạo tối cao và duy nhất. Sự ra đời, tồn tại và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam là phù hợp với quy luật phát triển của xã hội, vì Đảng không có mục đích tự thân, ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, lợi ích của toàn dân tộc, Tổ quốc Việt Nam, lợi ích của nhân dân tiến bộ trên thế giới. Đảng là duy nhất, không đại diện cho một phe phái, lực lượng chính trị, lực lượng kinh tế riêng. Vì thế, Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích chung, do đó tham nhũng, suy thoái không phải là bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuyên chiến với tham nhũng.

Luận điệu cho rằng “Đảng Cộng sản Viêt Nam không thể đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái thành công vì Đảng cũng tham nhũng, suy thoái” thể hiện bản chất chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và Nhân dân. Bởi vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tính quyết định hàng đầu từ sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam đã được thực tế lịch sử chứng minh, không có một tổ chức chính trị nào có thể thay thế. Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc, mang lại quyền và tự do cho toàn thể nhân dân Việt Nam. Quyền lãnh đạo của Đảng là dựa trên sự tín nhiệm của nhân dân và được nhân dân trao cho. Sự thật lịch sử ấy không thể phủ nhận. Mọi âm mưu nhằm hạ thấp hoặc nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện sự xuyên tạc thực tế lịch sử cách mạng dân tộc ta và xét về lý luận hay thực tiễn, luận điệu này đều đi ngược lại xu thế phát triển của xã hội Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập Đảng ta đã chỉ rõ, Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân. Đó là mục đích, lý tưởng cao cả không bao giờ thay đổi trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Người còn chỉ rõ: “Đảng không phải là tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”. Đảng đại diện cho lợi ích của nhân dân và luôn đấu tranh để mang lại lợi ích của số đông quần chúng, chứ không phải chỉ cho nhóm nhỏ nào. Khi trở thành Đảng cầm quyền, mục đích, lý tưởng đó không những không thay đổi mà còn có thêm những điều kiện và sức mạnh để hiện thực hóa.

Tuyên chiến với tham nhũng.

 Phòng, chống tham nhũng luôn được Đảng xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách vừa khó khăn, phức tạp và lâu dài và nhiệm vụ này đã được thực hiện quyết liệt. Với việc ban hành Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí”.

  • Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”;
  • Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Đảng đã thực sự thể hiện thái độ “tuyên chiến” với tham nhũng. Nhằm đánh vào “gốc rễ” của tham nhũng, tiêu cực – những nhân tố làm giảm sút lòng tin của Nhân dân, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương  Khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;
  • ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Tuyên chiến với tham nhũng
Toàn cảnh Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII. Tuyên chiến với tham nhũng

 Hiến pháp năm 2013 quy định một thiết chế hiến định độc lập là Kiểm toán Nhà nước phù hợp với thực tiễn hoạt động và thông lệ quốc tế. Lần đầu tiên được quy định trong Hiến pháp, Kiểm toán Nhà nước thể hiện vị trí, vai trò của cơ quan này, từng bước tạo sự kiểm soát độc lập việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công. Việc nâng cao vai trò Kiểm toán Nhà nước phù hợp với xu thế chung của thế giới cũng như mong muốn góp phần giảm tham nhũng, lãng phí. Tuyên chiến với tham nhũng

Bên cạnh đó, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng và nhiều đạo luật quan trọng có liên quan đến phòng, chống tham nhũng như Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Doanh nghiệp, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố cáo…

Đảng đã chỉ rõ, nạn tham nhũng, suy thoái gia tăng, biểu hiện rõ nhất là: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc”.

Đại hội lần thứ X, lần thứ XI, lần thứ XII của Đảng, khi kiểm điểm công tác xây dựng Đảng, đều đánh giá nghiêm khắc những khuyết điểm, yếu kém của Đảng, trong đó có nạn tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên; đồng thời nêu lên mục tiêu, quan điểm, phương châm, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn trên.

Thời gian qua, công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm tham nhũng được quan tâm, nhiều đại án tham nhũng đã được đưa ra ánh sáng. Không chỉ chống tham nhũng về kinh tế, Đảng còn lãnh đạo quyết liệt phòng, chống tham nhũng trong công tác cán bộ, “tham nhũng quyền lực” vốn đang là một “tệ nạn tư hữu hóa quyền lực công” ở Việt Nam. Đặc biệt, trong những ngày đầu năm 2018, lần đầu tiên trong lịch sử tố tụng của Việt Nam, một quan chức cấp cao, từng giữ cương vị Uỷ viên Bộ Chính trị đã bị truy tố trước tòa; thậm chí đã quyết định kỷ luật đối với một cựu Phó Thủ tướng. Đây là minh chứng cho tinh thần “thượng tôn pháp luật”, theo đó bất kể ai vi phạm pháp luật đều bị xử phạt đúng người, đúng tội, không có ngoại lệ.

Kiên quyết đấu tranh với luận điệu xuyên tạc.

Đảng ta đã đấu tranh chống tham nhũng một cách quyết liệt và mạnh mẽ, không khoan nhượng, không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Theo đánh giá của Tổ chức Minh bạch quốc tế, đây là dấu hiệu tích cực đối với những nỗ lực phòng, chống tham nhũng của Việt Nam. Kết quả đánh giá thực thi Công ước Liên Hợp quốc về Chống tham nhũng trong Chu trình đầu tiên đối với Chương III về hình sự hóa, thực thi pháp luật và Chương IV về hợp tác quốc tế cho thấy, Việt Nam đáp ứng phần lớn các yêu cầu của Công ước, đặc biệt là các yêu cầu mang tính bắt buộc về phòng, chống tham nhũng trong bộ máy nhà nước.

Từ quyết tâm chính trị của Đảng, quy định của Hiến pháp, pháp luật và thực tiễn công cuộc đấu tranh chống tham nhũng hiện nay cho thấy, luận điểm cho rằng “vì xã hội ta thiếu dân chủ nên không thể chống tham nhũng thành công” chỉ là sự suy diễn chủ quan với dụng ý chống phá.

Bởi lẽ, quyền tự do dân chủ của Nhân dân là do sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc do Đảng lãnh đạo đem lại. Từ thân phận nô lệ, Nhân dân ta đã trở thành những con người tự do, được làm chủ vận mệnh của mình. Khi nhà nước Dân chủ Cộng hòa ra đời, vừa kháng chiến vừa kiến quốc, Đảng, Nhà nước ta tiếp tục bảo đảm, thúc đẩy các quyền tự do dân chủ  một cách thực chất, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái, Đảng, Nhà nước đã ban hành cơ chế, tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân thực hiện quyền dân chủ và phát hiện hành vi quan liêu, cửa quyền, nhũng nhiễu vi phạm quyền dân chủ tiêu cực theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”.

Trong bối cảnh sự gia tăng hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế dẫn đến những phức tạp trong tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, Đảng, Nhà nước luôn chú trọng vận động toàn dân tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chưa bao giờ tinh thần đấu tranh chống tham nhũng lại được đẩy lên như một cao trào cách mạng với sự đồng thuận cao của toàn dân và xã hội như hiện nay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh “Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu”.

Các cơ quan Nhà nước đã có nhiều tiến bộ trong tổ chức bộ máy, trong sạch hóa đội ngũ cán bộ, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; các bệnh viện tăng cường đầu tư trang thiết bị y tế, nâng cao y đức phục vụ người bệnh ngày một tốt hơn; các trường học chấn chỉnh việc học thêm, dạy thêm, nói không với việc chạy theo thành tích… Người dân hài lòng hơn về chất lượng phục vụ của cơ quan, cán bộ công chức, viên chức nhà nước và niềm tin với chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước trong quyết tâm chống tham nhũng ngày càng nâng cao. Điều này khẳng định, cuộc đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái vừa qua, tuy chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, chiếc “lò” chưa đốt hết củi rác tham nhũng, nhưng đã có kết quả bước đầu rất tích cực. Đó là điều không thể phủ nhận.

Rõ ràng là, việc viện dẫn hay đưa ra một quan điểm “cuộc đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam không thể thành công” là không khách quan, thiếu căn cứ, thậm chí mang ý đồ phá hoại.

Đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết mà Đảng, Nhà nước đã, đang và sẽ triển khai quyết liệt, góp phần chống suy thoái, đem lại niềm tin cho nhân dân. Đồng thời, muốn chống tham nhũng, suy thoái cũng rất cần quan tâm cải thiện đời sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động bằng chính sách tiền lương toàn diện kết hợp trả lương cao, giám sát rõ ràng và đánh giá công chức thực chất để họ tận tâm với công việc, tự giác và nghiêm túc thực hiện “bốn không”: “không được, không thể, không muốn và không dám tham nhũng”. Thực hiện hiệu quả hai mặt phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng chính là cách làm hiệu quả, thiết thực nhất để đấu tranh vô hiệu hóa những luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước■

nhanquyenvn.org/

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *