Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác tin bài của nhanquyenvn.org, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "nhanquyenvn.org". Tìm kiếm ngay
46543

Mưu đồ thâm độc của luận điệu đòi tách rời chủ nghĩa Mác – Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh!

Một luận điệu phổ biến mà các thế lực chống phá chế độ không ngừng xuyên tạc là: “Chủ nghĩa Mác – Lênin đã lỗi thời”, cần tách tư tưởng Hồ Chí Minh ra khỏi chủ nghĩa Mác – Lênin và “Đảng Cộng sản Việt Nam nên từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, chỉ cần theo tư tưởng Hồ Chí Minh là đủ”. Đây là ý đồ thâm độc nhắm vào tư tưởng của cán bộ, đảng viên hòng phủ nhận tiến tới xóa bỏ nền tảng tư tưởng, loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ XHCN của ta.

Sự phi lý của luận điệu trên là rất rõ nếu chúng ta nghiên cứu kỹ cơ sở lý luận và thực tiễn.

Trước hết chúng ta cần phải khẳng định mối quan hệ giữa chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là khăng khít, không thể tách rời. Chính ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga, của chủ nghĩa Mác – Lênin đã chuyển hóa người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành trở thành chiến sĩ cộng sản, giúp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường giải phóng dân tộc rồi truyền bá vào phong trào công nhân, phong trào yêu nước Việt Nam. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là kết quả tất yếu sự vận dụng lý luận về xây dựng đảng kiểu mới của V.I.Lênin vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể Việt Nam, là sự khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và hệ tư tưởng Mác – Lênin đối với cách mạng Việt Nam.

Thực tiễn lịch sử đã cho chúng ta thấy rõ tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành, ra đời trên cơ sở nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin một cách cơ bản, hệ thống và sáng tạo vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. Chính nhờ ánh sáng soi đường của chủ nghĩa Mác – Lênin mà cuộc khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc, cứu nước, cứu dân ở Việt Nam chấm dứt, đánh dấu bằng sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhất quán đi theo con đường của chủ nghĩa Mác – Lênin, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, nhờ đó sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đã giành những thắng lợi rất to lớn, có ý nghĩa lịch sử trọng đại.

Mới 15 tuổi, Đảng đã lãnh đạo nhân dân đứng lên lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa đánh đổ thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Sau Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, đất nước đứng trước muôn vàn khó khăn, thử thách. Trong thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Đảng ta đã đề ra đường lối lãnh đạo nhân dân đoàn kết vừa diệt thù trong, vừa chống giặc ngoài, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc. Trước dã tâm muốn cướp nước ta một lần nữa của thực dân Pháp, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục vận dụng lý luận về cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, đề ra đường lối tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân, kháng chiến “toàn dân, toàn diện, trường kỳ và dựa vào sức mình là chính”. Đỉnh cao của cuộc kháng chiến ấy là chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ (7-1954), đế quốc Mỹ lợi dụng thất bại của thực dân Pháp nhảy vào xâm lược miền Nam Việt Nam. Đất nước ta tạm chia thành hai miền Nam – Bắc. Cách mạng Việt Nam bước sang giai đoạn mới với hai nhiệm vụ chiến lược đó là cách mạng XHCN ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.

Phân tích kỹ bối cảnh của đất nước và tình hình quốc tế, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, đặc biệt là quan điểm về bạo lực cách mạng đề ra những chủ trương, giải pháp phù hợp cải tạo, xây dựng miền Bắc trở thành hậu phương lớn của tiền tuyến lớn miền Nam; vừa xác định đúng đắn con đường giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà là dùng bạo lực cách mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng. Bằng đường lối chính trị, đường lối quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn và sáng tạo, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân hoàn thành thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, kết thúc bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đặc biệt, sau 35 năm đổi mới, đúng như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đánh giá: “Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (Cương lĩnh năm 1991), lý luận về đường lối đổi mới, về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta ngày càng hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt cả về vật chất và tinh thần. Đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Thực tiễn đó đã khẳng định mạnh mẽ, tư tưởng Hồ Chí Minh chính là sự kết hợp sáng tạo giữa lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam, là sự kế thừa và phát triển những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là một bộ phận phát triển mới trong một giai đoạn mới của chủ nghĩa Mác – Lênin. Do đó sẽ là sai lầm nghiêm trọng nếu tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lênin.

Nếu viện dẫn sự sụp đổ của Liên Xô cũng như các nước Đông Âu và những khó khăn, bất cập mà Việt Nam và một số quốc gia đi lên xây dựng CNXH gặp phải thuộc lỗi của chủ nghĩa Mác – Lênin là hoàn toàn sai lầm. Rồi từ đó lại cho rằng Việt Nam chỉ cần tư tưởng Hồ Chí Minh là đủ. Có thể thấy ngay rằng đó là sự suy luận chủ quan thuần túy, không có cơ sở cả lý luận và hiện thực khách quan. Cần thấy rõ, đó hoàn toàn do lỗi chủ quan của mỗi Đảng Cộng sản trong nhận thức và vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn cụ thể. Chủ nghĩa Mác – Lênin không phải là khuôn mẫu để các nước áp đặt một cách máy móc, mà đó là những nguyên lý, đường hướng cơ bản để thực hiện mục tiêu xây dựng CNXH.

Sự nghiệp xây dựng CNXH vô cùng khó khăn, phức tạp, đòi hỏi tính khoa học cao, sự kiên trì, bền bỉ, nguồn lực to lớn và nhiều điều kiện khác. Trong khi đó Việt Nam đi lên xây dựng CNXH từ một đất nước nông nghiệp lạc hậu, thiếu thốn nhiều điều kiện, nguồn lực, lại phải gánh chịu những hậu quả nặng nề của chiến tranh, sự tàn phá của thiên tai, thảm họa, dịch bệnh… Thêm vào đó, thực hiện “diễn biến hòa bình” tìm mọi cách chống phá Việt Nam đó là điều mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị chưa bao giờ từ bỏ…

Thực tế khẳng định, yếu tố quyết định những thành công của cách mạng Việt Nam là do Đảng luôn kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng đổi mới để đưa đất nước phát triển. Bên cạnh các yếu tố khách quan, những khó khăn, bất cập trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước đa phần là do lỗi chủ quan của chính chúng ta. Mọi tư tưởng, quan điểm đổ lỗi cho học thuyết Mác – Lênin, tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh ra khỏi chủ nghĩa Mác – Lênin là hoàn toàn sai lầm và phản khoa học…

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *