Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác tin bài của nhanquyenvn.org, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "nhanquyenvn.org". Tìm kiếm ngay
66252

Nâng cao sức “đề kháng” cho nhân dân

Vấn đề quan trọng hàng đầu của Đại hội XIII của Đảng là phải chuẩn bị thật tốt và kỹ càng cả về nội dung dự thảo các văn kiện và công tác nhân sự. Đặc biệt đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiều lần yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể phải nêu cao tinh thần cảnh giác, nâng cao ý thức tự “đề kháng”, năng lực phản bác của nhân dân trong cuộc đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn, luận điệu sai trái nhằm phá hoại đại hội đảng của các thế lực thù địch.

Một trong những vấn đề cốt tử được Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam xác định đó là phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục củng cố và nâng cao nhận thức về bản chất cách mạng, khoa học của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chỉ có đứng vững trên nền tảng tư tưởng ấy Đảng, Nhà nước và nhân dân ta mới đủ sức đề kháng, năng lực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh vai trò của Chủ nghĩa Mác – Lênin đối với cách mạng thế giới nói chung và cách mạng Việt Nam nói riêng. Những thành tựu to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là gần 35 năm đổi mới mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã giành được đã chứng minh bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo của Đảng ta. Đó cũng là minh chứng hùng hồn khẳng định việc Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động là hoàn toàn đúng đắn. Tất cả những gì đã và đang diễn ra là thực tế không một thế lực nào có thể phủ nhận.

Phát huy dân chủ nhân dân, tạo khối đoàn kết dân tộc

Trong chỉ đạo tiến hành các khâu, các bước để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cùng với chuẩn bị văn kiện, Đảng Cộng sản Việt Nam rất coi trọng công tác chuẩn bị nhân sự. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên, hiện nay, đảng bộ các cấp đã và đang hoàn tất công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ, tâm huyết, sự sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong xây dựng các văn kiện và công tác nhân sự Đại hội XIII là chủ trương đúng đắn của Đảng ta. Đây là công việc rất hệ trọng, quyết định vận mệnh, tương lai phát triển của đất nước.

Để đấu tranh ngăn chặn những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, một trong những yêu cầu hàng đầu mà Đảng ta đặt ra trong công tác nhân sự là phải bám sát, dựa chắc trên cơ sở phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu. Đề cập đến vấn đề này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đại hội là dịp để ta sàng lọc cán bộ chứ không chỉ bàn phương hướng. Ai xứng đáng thì làm, không thì thôi, không sợ thiếu cán bộ”. Như vậy có thể thấy quan điểm của Đảng ta về chuẩn bị văn kiện và công tác nhân sự Đại hội XIII là rất dân chủ, rõ ràng, minh bạch.

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân, khi tiếp cận với những thông tin, tài liệu tán phát trên mạng cần phải tỉnh táo nhận diện đâu là thông tin tốt, đâu là thông tin xấu, đâu là thông tin có cơ sở, đâu là thông tin xuyên tạc, bịa đặt; tránh bị cuốn theo những giọng điệu xảo trá của các thế lực thù địch mà dẫn tới tư tưởng hoài nghi, hoang mang, dao động, suy giảm niềm tin với Đảng và chế độ. Các lực lượng chức năng cần chủ động phát hiện, kịp thời đấu tranh ngăn chặn những nội dung sai trái trên mạng xã hội, những trang mạng tán phát thông tin, tài liệu xuyên tạc, mạo danh, nặc danh, lợi dụng việc góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội đảng để bóp méo, công kích, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân. Bên cạnh đó, phát huy dân chủ, tôn trọng và ghi nhận những ý kiến đóng góp của các tổ chức đảng, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, là cần thiết nhưng trước những âm mưu lợi dụng Đại hội Đảng để chống phá của các thế lực thù địch đòi hỏi phải cương quyết đấu tranh. Trước hết, cần có sự nhìn nhận, đánh giá, phân tích kỹ lưỡng, thận trọng, tuyệt đối không để kẻ xấu lợi dụng việc góp ý này để thực hiện những mục đích cá nhân, kích động chia rẽ nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân.■

Phùng Kim Lân

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *