Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác tin bài của nhanquyenvn.org, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "nhanquyenvn.org". Tìm kiếm ngay
111 lượt xem

Mạng xã hội và vấn đề bảo đảm quyền con người Kỳ 4: Bảo đảm, thực hiện quyền con người trong phát triển, sử dụng MXH ở Việt Nam

Hiện nay ở Việt Nam, MXH đã trở thành phương tiện truyền thông phổ biến, không thể thiếu trong đời sống xã hội. MXH đang tạo ra nhiều điều kiện và cơ hội để mỗi người, mỗi chủ thể hiểu và thực hiện tốt hơn các quyền của mình. Tuy nhiên, với những chức năng vốn có của mình, MXH cũng đã và đang tạo ra những thách thức không nhỏ trong việc bảo đảm và thực hiện đầy đủ, đúng đắn các quyền con người. 

Trong phát triển và sử dụng MXH, bảo đảm và thực hiện tốt quyền con người, cần thực hiện một số đề xuất khuyến nghị như sau:

Thứ nhất, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với MXH. Tập trung hoàn thiện, thể chế hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Trước mắt, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Luật an toàn thông tin mạng và Luật an ninh mạng vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5; xây dựng các giải pháp kỹ thuật mang tính chủ động, kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trên cơ sở các dự báo khoa học về sự phát triển của MXH; Khuyến khích mặt tích cực, hạn chế những mặt tiêu cực của MXH; vừa bảo đảm các quyền của con người, quyền công dân khi tiếp cận, sử dụng MXH, vừa ngăn chặn có hiệu quả những tác động tiêu cực về nhận thức tư tưởng và thái độ, hành vi trong sử dụng MXH; đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động lợi dụng MXH để vi phạm các quyền con người.

Thứ hai, MXH là kênh truyền thông đại chúng quan trọng, không thể thiếu của xã hội hiện đại. Cần phải tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng về những lợi ích và những hạn chế khi tiếp cận và sử dụng MXH. Tuy nhiên, trên MXH, do những quy chuẩn về dân chủ hóa được được đề cao, nhiều quan điểm, nhiều cách thức tiếp cận và bình luận các thông tin, sự kiện, hiện tượng xã hội được cộng đồng mạng đưa ra. Vì vậy, cần truyên truyền, giáo dục để mỗi người, mỗi chủ thể trong cộng đồng xã hội hiểu và chủ động, tích cực phân tích, lý giải các vấn đề trên MXH một cách khách quan, khoa học để sử dụng đúng đắn, hiệu quả các thông tin, sự kiện; góp phần phản bác, đấu tranh có hiệu quả với những quan điểm và những luận điểm tuyên truyền sai lệch; góp phần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của mỗi người dân và của cả cộng đồng. Công tác tuyên truyền phải được thực hiện trên hệ giá trị và chuẩn mức xã hội chung, trên cơ sở những chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, hệ thống luật pháp của Nhà nước và đặc biệt trên lợi ích của cộng đồng. Đây là những vấn đề có tính nguyên tắc trong bảo đảm, thực hiện quyền con người trên các trang MXH đang phát triển và mở rộng hiện nay.

Thứ ba, Để tiếp cận và sử dụng có hiệu quả MXH, bảo đảm được các quyền con người, cần có những quy định rõ ràng trong đăng ký, sử dụng các MXH. Đồng thời tuyên truyền, giác ngộ những người tham gia mạng xã hội chấp hành tốt các quy định vận hành và sử dụng MXH. Phát hiện và đấu tranh với các hoạt động lợi dụng MXH để tuyên tuyền chống phá, đi ngược lại các lợi ích chính đáng của quốc gia dân tộc; vi phạm các quyền của công dân và quyền con người.

Để làm tốt những điều này, mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên mạng xã hội. Qua đó, kịp thời phát hiện, góp ý, phê bình, không để đồng chí, đồng nghiệp bị lôi kéo, dụ dỗ, ủng hộ, chia sẻ, các thông tin độc hại trên mạng xã hội. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần biến trang mạng xã hội mà mình tham gia thành một kênh truyền thông hữu hiệu về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động, phân tích, bình luận, chia sẻ về những gương điển hình tiên tiến, những mô hình mới, những cách làm hay của các chủ thể và cá nhân trong việc bảo đảm và thực hiện tốt quyền con người trên các trang MXH.

Như vậy là, hiện nay ở Việt Nam, MXH đã trở thành phương tiện truyền thông phổ biến, không thể thiếu trong đời sống xã hội. MXH đang tạo ra nhiều điều kiện và cơ hội để mỗi người, mỗi chủ thể hiểu và thực hiện tốt hơn các quyền của mình. Tuy nhiên, với những chức năng vốn có của mình, MXH cũng đã và đang tạo ra những thách thức không nhỏ trong việc bảo đảm và thực hiện đầy đủ, đúng đắn các quyền con người. Để thực hiện có hiệu quả quyền con người trong tiếp cận và sử dụng các MXH, cần làm nhiều việc. Trong đó, vừa phải hoàn thiện các thể chế quản lý thông tin; nâng cao vai trò của các chủ thể trong hệ thống chính trị và trong cộng đồng; tuyên truyền giáo dục quyền lợi và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trong tiếp cận và sử dụng MXH. Đấu tranh chống các thế lực lợi dụng MXH để chống phá và phạm tội. Huy động tối da sức mạnh của cộng đồng trong phát triển, sử dụng MXH; bảo đảm, thực hiện tốt nhất các quyền con người, bảo đảm phát triển xã hội Việt Nam ngày càng giàu, mạnh dân chủ, văn minh và tiến bộ bền vững.

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *