Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác tin bài của nhanquyenvn.org, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "nhanquyenvn.org". Tìm kiếm ngay
14461

Chức năng, nhiệm vụ Hội đồng Nhân quyền LHQ

Trả lời: Hội đồng Nhân quyền LHQ (HĐNQ) thành lập năm 2006 thay thế Ủy ban Nhân quyền.

Về quy chế, HĐNQ là cơ quan trực thuộc ĐHĐ; họp ít nhất 3 khóa thường kỳ/năm với tổng thời gian ít nhất 10 tuần và có thể tổ chức khóa họp đặc biệt nếu được ít nhất 1/3 số thành viên HĐNQ (16/47 thành viên) đề nghị.

Về chức năng, nhiệm vụ, HĐNQ là diễn đàn đối thoại, hợp tác và thúc đẩy cân bằng tất cả các quyền con người, kể cả quyền phát triển trên cơ sở khách quan, hợp tác và đối thoại, trên tinh thần xây dựng, không thiên vị, chọn lọc, chính trị hóa và tiêu chuẩn kép. HĐNQ có các nhiệm vụ sau: (1) Thảo luận tình hình, đề cập các vi phạm nhân quyền và đưa ra các nghị quyết, khuyến nghị về các vấn đề nhân quyền, hàng năm có báo cáo trình ĐHĐ LHQ; (2) Ngăn chặn các vi phạm nhân quyền thông qua hợp tác và đối thoại; hợp tác chặt chẽ với các Chính phủ, tổ chức khu vực, cơ quan nhân quyền quốc gia, các tổ chức phi chính phủ… (3) Thúc đẩy giáo dục, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực cho các nước; thúc đẩy các nước thực hiện nghĩa vụ và cam kết về nhân quyền; (4) Rà soát định kỳ việc thực hiện các nghĩa vụ, cam kết của tất cả các nước về nhân quyền dựa trên các thông tin khách quan, tin cậy, thông qua một cơ chế rà soát định kỳ 4 năm một lầni.

HĐNQ bao gồm 47 nước thành viên, phân bổ cân bằng theo khu vực địa lý. Cụ thể, Nhóm châu Á được 13 ghế, Nhóm châu Phi 13 ghế, Nhóm Đông Âu 6 ghế, Nhóm Mỹ Latinh và Caribe 8 ghế, Nhóm Tây Bắc Âu và các nước khác (phương Tây) 7 ghế. Các thành viên có nhiệm kỳ 3 năm, không được tái cử nếu đã qua hai nhiệm kỳ liên tục. HĐNQ bầu Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch nhiệm kỳ một năm dựa trên đề cử của 5 nhóm khu vực và theo nguyên tắc luân phiên giữa các nhóm khu vực. Một Phó Chủ tịch sẽ đảm nhiệm vai trò Báo cáo viên của HĐNQ.

Tất cả nước thành viên LHQ đều có quyền ứng cử vào HĐNQ. ĐHĐ sẽ bầu các thành viên HĐNQ bằng bỏ phiếu kín với đa số thường, đồng thời có thể treo quyền thành viên HĐNQ đối với một nước “vi phạm nhân quyền nghiêm trọng hoặc có hệ thống” bằng đa số 2/3 số nước có mặt bỏ phiếu đồng ý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *