Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác tin bài của nhanquyenvn.org, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "nhanquyenvn.org". Tìm kiếm ngay
21746

Tiến trình thực hiện UPR

 

Để thực hiện UPR, một Nhóm công tác do HĐNQ thành lập họp 3 kỳ mỗi năm, mỗi kỳ họp dài 2 tuần để đánh giá 16 quốc gia. Mỗi năm UPR đánh giá được 48 quốc gia và mất 4 năm để hoàn tất một vòng thủ tục này đối với 192 quốc gia thành viên LHQ.

Tiến trình UPR với mỗi quốc gia về cơ bản bao gồm các bước sau:

– Chuẩn bị thông tin làm cơ sở cho việc xem xét: Trong bước này, các tài liệu cần chuẩn bị bao gồm: (i) Báo cáo quốc gia (không quá 20 trang): (ii) Báo cáo tổng hợp của OHCHR về tình hình của quốc gia có liên quan được thể hiện qua các báo cáo của các cơ quan giám sát điều ước, các thủ tục đặc biệt và các tài liệu khác,.. (không quá 10 trang); (iii) Bản tóm tắt do OHCHR thực hiện từ những báo cáo của các chủ thể liên quan khác (các tổ chức phi chính phủ, cơ quan nghiên cứu, cơ quan nhân quyền quốc gia) (không quá 10 trang).

– Xem xét đánh giá: Được thực hiện tại Geneva dưới dạng đối thoại trong 3 tiếng giữa quốc gia được xem xét với thành viên Nhóm công tác về UPR, đại diện các quốc gia thành viên LHQ và quan sát viên của HĐNQ. Các quốc gia thành viên sẽ đưa ra các khuyến nghị đối với quốc gia được xem xét và quốc gia được xem xét sẽ quyết định danh sách các khuyến nghị chấp thuận.

– Kết luận, đánh giá: Nhóm công tác về UPR sẽ thông qua văn bản kết luận (dưới hình thức một báo cáo) sau khi kết thúc việc xem xét, đánh giá, trong đó tóm tắt trình tự xem xét, các cam kết đưa ra bởi các quốc gia liên quan và các kết luận, khuyến nghị với quốc gia đó. HĐNQ sẽ xem xét và thông qua báo cáo này, thường là vào kỳ họp tiếp theo.

– Thực hiện các khuyến nghị: Quốc gia được xem xét thực hiện các khuyến nghị được chấp thuận và thông báo về kết quả thực hiện các khuyến nghị trong lần rà soát định kỳ tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *